DIRIGIDAS POR INSTRUCTORES

ACTIVIDADES FÍSICAS

Inscripciones

RGPD

 

 

1.-Condicions contractacióactualitzat a 12/08/2020

 

REFERENT AL RGPD

 

CLUB KARATE ALZIRA - NIF: G46934451  Dir. postal: PADRE VICENTE RIBES, 8, 3, 7 Telèfon: 661831968   Correu-e: info@wellnesst5.com

 

Club karate Alzira tractarà la informació que ens facilita amb la fi de prestar-li el servei sol·licitat, realitzant la facturació del servei. Les dades proporcionades se conservaran mentrestant se mantinga la relació comercial o el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers exceptuant els casos en els que existeixca una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si el Club Karate Alzira està tractant les seues dades personals i també a accedir a les seues dades personals, rectificar dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.

 

El usuari autoritza a Club karate Alzira per a oferir-li producte o serveis relacionats amb la seua sol·licitud i fidelitzar-li com a client.

 

El usuari autoritza a Club karate Alzira per a mantenir-lo en un grup de wattsap per a mantenir-lo informat/da de canvis d’horaris o informació relacionada amb el servei contractat.

 

Se l’informa també de que pot exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit al correu electrònic info@wellnesst5.com.

 

El Club Karate Alzira, pot prendre fotos o vídeos de les diferents activitat en les que vostè participe amb finalitat divulgativa, ja que el dret de la pròpia imatge està reconeguda en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil contra el drets al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge y el Reglamento General de Protección de Datos del parlament Europeu que entra en vigor el 25/05/2018, se informa que les dades e imatges personals recollides se incorporaran a un fitxer de dades denominades “Multimedia”, el responsable és el Club karate Alzira i te com a finalitat la gestió de les diferents activitats, la divulgació i publicitat de les mateixes.

 

REGLAMENT ADMINISTRATIU

 

L’acceptació d’aquest reglament comporta l’acceptació i el coneixement de l’alta corresponent. Una vegada enviada la seua inscripció, se li assignarà una plaça i s’iniciarà el procediment de cobrament. Les remeses de cobrament se passaran segons la data establerta en la fitxa d’inscripció, seran renovades automàticament tenint en compte que el curs esportiu comporta des de l’1 de setembre fins al 30 de juny. En cas de força major per part de l’usuari, es podrà gestionar la baixa amb antelació emplenant una sol·licitud que se li facilitarà a través del correu electrònic: info@wellnesst5.com.

 

Davant de la baixa no justificada i/o devolució del rebut corresponent, no se podrà tramitar un nou servei fins que estiga pagat el rebut pendent. La devolució del rebut per raons injustificades comportarà l’apertura d’un procediment d’impagament. Als rebuts retornats s’afegiran les despeses bancaries que se generen.

 

La forma de pagament serà exclusivament por domiciliació bancària. Els pagament dins de les dates que estableixen aquest reglament seran condició indispensable per a poder realitzar les activitats ofertades.

 

Les sessions que no se realitzen per factors externs a les instal·lacions no se podran recuperar. Les sessions que no se realitzen per factors imputables a les instal·lacions se podran recuperar prèvia comunicació de professor corresponent.

 

L’import de les quotes mensuals a pagar son les establertes a principi de curs i poden ser revisades a principi d’any. Les inscripcions fetes a partir del dia 15 pagaran mitja mensualitat.

 

Els  de les disciplines que se practiquen dins de Wellnesst5 i que se regulen baix l’empar d’una federació esportiva, com és el cas de la disciplina de karate, serà obligatòria la seua afiliació.

 

Les quotes de federació se tramitaran junt a l’alta de l’activitat.

 

Al mateix temps, els tècnics tindran l’obligatorietat d’estar afiliats també a la seua federació corresponent.

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

 

El Centre Wellnesst5 se destina exclusivament a l’ensenyament i la pràctica de karate i altres activitats esportives dirigides.

 

És obligatori la higiene personal com a mostra de respecte als companys.

 

El material del Centre Wellnesst5 queda reservat per als diferents cursos.

 

Els alumnes dels cursos no podran fer ús de les instal·lacions fora de l’horari assignat a cadascun d’ells.

 

No se pot utilitzar els corredors, ni els vestuaris per a exercitar cap activitat.

 

És obligatori l’ús de roba adequada a cadascuna de les disciplines practicades.

 

Se recomana a tots els  no porten objectes de valor a les instal·lacions. El Centro Wellnesst5 no se responsabilitzarà de las perdudes o robatoris.

 

No se permet l’ús de calçat de carrer en el Centre Wellnesst5.

 

Els usuaris/ies tindran que mantenir en tot moment un comportament cívic i seguir les instruccions dels tècnics.

 

Els usuaris/ies tindran que ser responsables amb les instal·lacions.

 

Queda prohibida l’entrada d’animals al recinte de les instal·lacions.

 

Se prohibeix fumar en tot el recinte.

 

Se prohibeix fer ostentació d’objectes religiosos, polítics, xenòfobs o qualsevol altra simbologia que puga incitar a la violència o pertorbar el comportament cívic dels usuaris.

 

Queda prohibida la filmació i pressa d’ imatges de las classes excepte al personal autoritzat pel Club Karate Alzira (entitat col·laboradora).

 

Els menors d’edat han de ser recollits pels seus pares o tutors després de les classes. En edats ja properes a la majoria d’edat els tutors poden signar una autorització per a deixar-los eixir de les instal·lacions sense acompanyant.

 

DRETS DELS USUARIS O USUÀRIES  

 

Zona d’espera en corredors condicionats amb cadires o bancs.

 

Espais de dutxes compartides.

 

Material bàsica para la pràctica de qualsevol de las tres disciplines que se impartixen (cardio-training, body-training y karate).

 

Neteja i desinfecció diària.  

 

Personal especialista per a garantir la quantitat de l’aprenentatge.

 

Ensenyament ajustat al nivell de coneixements dels usuaris o usuàries.

 

Seguiment i assessorament personal adequat al procés d’aprenentatge. Valoració dels progressos.

 

Els usuaris o usuàries, tindran dret a participar en tots els actes programats durant el curs pel Club Karate Alzira (entitat col·laboradora) excepte per decisió tècnica.

 

Les persones usuàries tindran dret a rebre informació prèvia a la modificació/cancel·lació de les classes així com qualsevol activitat organitzat pel Club karate Alzira.

 

Les persones usuàries tindran dret a que se tramiten les seues llicències federatives des de el Club Karate Alzira així como facilitar la venda del material esportiu necessari per  a la pràctica de la disciplina elegida.

 

Les persones usuàries federats tindran dret a:

 

o Titulacions oficials homologats.

 

o Participar en l’estructura federativa.

 

o Assegurança metge, cobrint accidents.

 

o Participació en competicions amistoses, Interclubs  i oficials.

 

o Participació de cursets i conferències.

 

o Possibilitat d’estar en la llista d’esportistes d’ Elit.

 

 

PROTOCOL PER UN CLUB LLIURE DE COVID-19

 

Farem una pressa de temperatura abans de la classe, si algun/a menor te febre, passarà a la sala d’infermeria i s’avisarà al familiar de contacte per a que l’arreplegue.

 

Desinfecció abans d’entrar de mans i calçats.

 

Reducció de l’aforo al 30% i un espai mínim entre esportistes de 2 metres.

 

Separació d’horaris per a que no es creuen els/les alumnes i done temps a higienitzar i netejar completament les instal·lacions entre classe i classe. Exposarem quadrant del responsable de la neteja i les accions realitzades. Neteja i desinfecció del sol, mobiliari, poms, llums i friso.

 

Neteja mensual de filtres de AACC i canvi semestral de filtres de ventilació con mitjans mecànics.

 

Senyalització en el sòl per a fer fluxe circular a la classe,  i evitar el contacte.

 

Canvi diari dels residus generats.

 

Anul·lem la obligació de registrar l’entrada amb l’empremta dactilar.

 

Hem instal·lat la mampara de protecció en recepció.

 

Formació del personal per al protocol de higiene i neteja.

 

Registre d’actuacions de neteja.

 

Retirem elements innecessaris per als entrenaments i materials que compartim.

 

Ventilació mecànica constant, contem en la nostra instal·lació amb extractors d’aire que estaran constantment funcionant, succionen e impulsen l’ aire completament renovat i net.

 

Entrenament individual  i sense contacte cadascú/na en la seua  zona delimitada.

 

Duració de la sessions de 50 minuts.

 

Tenim 3 estacions de desinfecció amb gel hidroalcohòlic  a les instal·lacions, 1 automàtic en la porta i 2 en sala.

 

El Club no podrà prestar proteccions.

 

Promoguem les tutories i reunions por teleconferència.

 

A l’acabar la classe, l’entrega dels/les menors se farà ordenadament i serà el nostre personal els que faran indicacions als/les esportistes per a aproximar-se a l’eixida.  

 

Digitalitzarem els processos, intentant eliminar la utilització de papers.

 

En cas de confinament ordenat per part de les Administracions públiques, el Club karate Alzira  tindrà la possibilitat d’oferir les classes online a través de la plataforma Zoom amb una reducció en el preu d’un 25% sobre el preu final.

 

En aquells casos que l’alumne no dispose de la tecnologia adequada i/o la preparació necessària per a participar de les classes online podrà conservar la seua plaça amb una quota mensual de manteniment de sols 10€.

 

PROTOCOL A COMPLIR PER L’ USUARI PER UN CLUB LLIURE DE COVID-19

 

• Si alguna persona te símptomes no deu assistir a classe.

 

• Cadascú portarà la seua mascareta, botella individual, i la seua tovallola que serà intransferible.

 

• Els/les esportistes han de ser puntuals i assistir 5 minuts abans a la classe (les instal·lacions n’estaran obertes 10 minuts abans).

 

• L’ eixida serà escalonada i se respectarà la distància de 2 metres, en tot moment.

 

• El temps de permanència en las instal·lacions serà el estrictament necessari.

 

• En el cas que siga imprescindible podeu utilitzar les dutxes respectant en tot moment la distància de 1,5 metres. Les persones que es dutxen a casa recomanem la utilització del vestuari masculí.

 

• En tot moment faran cas de les indicacions del nostre personal.